Website too slow? Load as basic HTML.

Luke 18

Český ekumenický překlad

1  Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: 2  „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. 3  V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘ 4  Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, 5  dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří.‘“ 6  A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! 7  Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? 8  Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“  9  O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 10  „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. 11  Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 12  Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘ 13  Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ 14  Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“  15  Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. 16  Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. 17  Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“  18  Jeden z předních mužů se ho otázal: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 19  Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. 20  Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku.“ 21  On řekl: „To všechno jsem dodržoval od svého mládí.“ 22  Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ 23  On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý.  24  Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! 25  Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ 26  Ti, kdo to slyšeli, řekli: „Kdo tedy může být spasen?“ 27  Odpověděl: „Nemožné u lidí je u Boha možné.“  28  Petr řekl: „Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou.“ 29  On jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, 30  aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný.“  31  Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. 32  Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, 33  zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane.“ 34  Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal.  35  Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. 36  Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. 37  Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38  Tu zvolal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 39  Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 40  Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. 41  Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ On odpověděl: „Pane, ať vidím.“ 42  Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ 43  Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.