Ephesians 5

Český ekumenický překlad

1  Jako milované děti následujte Božího příkladu 2  a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. 3  O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. 4  Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! 5  Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.  6  Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. 7  Proto s nimi nemějte nic společného. 8  I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 9  Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 10  zkoumejte, co se líbí Pánu. 11  Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. 12  O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. 13  Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. 14  A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.  15  Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; 16  nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. 17  Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. 18  A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, 19  ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce 20  a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.  21  V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: 22  ženy svým mužům jako Pánu, 23  protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. 24  Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. 25  Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, 26  aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; 27  tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. 28  Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 29  Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; 30  vždyť jsme údy jeho těla. 31  ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo.‘ 32  Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. 33  A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.