Ephesians 4

Český ekumenický překlad

1  Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, 2  dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce 3  a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 4  Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; 5  jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, 6  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.  7  Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8  Proto je řečeno: ‚Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.‘  9  Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že předtím sestoupil dolů na zem? 10  Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. 11  A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, 12  aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, 13  až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. 14  Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. 15  Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, 16  z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.  17  To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. 18  Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. 19  Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. 20  Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili – 21  pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. 22  Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, 23  obnovte se duchovním smýšlením, 24  oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.  25  Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním‘, vždyť jste údy téhož těla. 26  ‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce 27  a nedopřejte místa ďáblu. 28  Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. 29  Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. 30  A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. 31  Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; 32  buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.