Ephesians 6

Český ekumenický překlad

1  Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.2  ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:3  ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘4  Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. 5  Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.6  Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli7  a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.8  Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.9  Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní. 10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.11  Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.12  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.13  Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.14  Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, 15  obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ 16  a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.17  Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. 18  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,19  aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,20  jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. 21  Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána.22  Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce. 23  Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.24  Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.