Website too slow? Load as basic HTML.

Ephesians 3

Český ekumenický překlad

1  Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. 2  Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám: 3  dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. 4  Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, 5  které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům: 6  že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. 7  Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí: 8  mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství 9  a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil: 10  Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, 11  podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12  V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. 13  Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.  14  Proto klekám na kolena před Otcem,  15  od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, 16  aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ 17  a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce 18  mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: 19  poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.  20  Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21  jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.