Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Český ekumenický překlad

ČASNOST A VĚČNOST - — Všechno má svůj čas

1  Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
2  Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
3  je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
4  je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
5  je čas kameny rozhazovati čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
6  je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
7  je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
8  je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.

— Dílo lidské a dílo Boží

9  Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění?
10  Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí.
11  On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
12  Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.
13  A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží.
14  Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním.
15  Co se děje, bylo odedávna, a co bude, i to bylo; a Bůh vyhledá, co zašlo.

— Člověk a zvíře

16  Dále jsem pod sluncem viděl: na místě práva – svévole, na místě spravedlnosti – svévole.
17  Řekl jsem si v srdci: Spravedlivého i svévolníka bude soudit Bůh, nastane čas soudu nad vším děním, nad vším, co se koná.
18  Řekl jsem si v srdci: To se stane kvůli synům lidským, aby je Bůh tříbil, aby nahlédli, že je to s nimi jako se zvířaty.
19  Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí.
20  Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací.
21  Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi?
22  Shledal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. Kdo mu dá nahlédnout, co se stane po něm?
© 2019 ERF Medien