Website too slow? Load as basic HTML.

Ecclesiastes 3

Český ekumenický překlad

1  Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: 2  Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; 3  je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; 4  je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; 5  je čas kameny rozhazovati čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; 6  je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; 7  je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; 8  je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. 9  Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění? 10  Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí. 11  On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. 12  Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. 13  A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. 14  Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. 15  Co se děje, bylo odedávna, a co bude, i to bylo; a Bůh vyhledá, co zašlo. 16  Dále jsem pod sluncem viděl: na místě práva – svévole, na místě spravedlnosti – svévole. 17  Řekl jsem si v srdci: Spravedlivého i svévolníka bude soudit Bůh, nastane čas soudu nad vším děním, nad vším, co se koná. 18  Řekl jsem si v srdci: To se stane kvůli synům lidským, aby je Bůh tříbil, aby nahlédli, že je to s nimi jako se zvířaty. 19  Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. 20  Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. 21  Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi? 22  Shledal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. Kdo mu dá nahlédnout, co se stane po něm?