Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Český ekumenický překlad

1  Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.
2  ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:
3  ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘
4  Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
5  Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
6  Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli
7  a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.
8  Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
9  Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.

— Výzbroj proti zlému

10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11  Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13  Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14  Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15  obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
16  a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17  Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

— Závěr listu

18  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
19  aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,
20  jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.
21  Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána.
22  Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce.
23  Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
24  Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.
© 2019 ERF Medien