Website too slow? Load as basic HTML.

Job 15

Het Boek

1 Op deze uitspraken antwoordde Elifaz: 2 ‘Je wordt beschouwd als een wijs man, maar je spreekt alleen maar nietszeggende woorden. Je bent gewoon een druktemaker! 3 Het is niet goed zo te spreken, zulke woorden hebben geen enkele waarde. 4-5 Je vertekent de ware toewijding aan God en hebt geen ontzag voor Hem. Jouw zonden vertellen je mond wat hij moet zeggen. Je spreekt met de tong van een listig man. 6 Daardoor veroordeel jij jezelf en niet ik, de woorden die je spreekt, getuigen tegen je. 7-8 Ben jij soms de eerste mens, werd jij geboren voordat de heuvels werden geschapen? Ken je de verborgen beslissingen van God? Heb jij soms de wijsheid in pacht? 9 Weet je meer dan wij? Begrijp je meer dan wij kunnen begrijpen? 10 Aan onze kant staan wijze, bejaarde mannen die zelfs ouder zijn dan je vader. 11 Is Gods troost niet genoeg voor jou? Zijn zijn woorden niet vriendelijk tegen jou gesproken? 12 Waarom laat je je meeslepen door je zondige hart en vlammen je ogen zo? 13 Je keert je tegen God en beschuldigt Hem in het wilde weg! 14 Welk mens op aarde kan zo rein en rechtvaardig zijn als jij zegt? 15 Als God zelfs de engelen niet volledig vertrouwt en zelfs de hemelen in zijn ogen niet volkomen rein zijn, 16 waar blijft de mens dan met zijn verdorvenheid en zondigheid? De mens, die de zonde drinkt alsof het water is. 17-19 Luister, ik zal je verklaren wat ik heb gezien en wat bevestigd wordt door de ervaringen van wijze mannen, die dit kregen overgeleverd van hun vaders (onze voorouders, die als enigen het land kregen toegewezen): 20 een goddeloos mens heeft zijn hele leven met moeilijkheden te kampen. De geweldpleger heeft slechts enkele jaren de tijd. 21 Hij wordt geplaagd door angstaanjagende geruchten en wanneer hij eindelijk rust heeft gevonden, wordt hij aangevallen door rovers. 22 Hij gelooft niet dat hij nog ooit de duisternis kan ontvluchten en leeft voortdurend met de angst dat hij wordt vermoord. 23-24 Hij dwaalt rond, bedelend om voedsel. Zijn leven wordt beheerst door voortdurende angst, spanningen en vertwijfeling. Zijn vijanden overwinnen hem als een koning die klaarstaat voor de strijd. 25-26 Gewapend met zijn zwaarbeslagen schild balt hij zijn vuist tegen God. Hij daagt de Almachtige uit en valt Hem koppig aan. 27-28 Hoewel deze mens er vet en opgeblazen uitziet, zal hij in verwoeste steden moeten wonen, in verlaten huizen die tot puin zijn vervallen. 29 Hij zal niet rijk blijven en er niet in slagen zijn bezittingen uit te breiden. 30 Nee, hij zal voor altijd in duisternis leven en de adem van God zal hem vernietigen, de vlammen zullen alles wat hij heeft, verteren. 31 Laat hij niet langer vertrouwen op zinloze bezigheden en zichzelf niet meer voor de gek houden, want zinloosheid zal zijn enige beloning zijn. 32 Vroeger dan hij denkt, zal dit werkelijkheid worden. Spoedig zal de volle nutteloosheid ervan tot hem doordringen. Want alles waarop hij vertrouwde, zal vergaan. 33 Hij zal lijken op een onvruchtbare wijnstok en op een olijfboom zonder bloesem. 34 Want de plannen van de goddelozen zijn onvruchtbaar, Gods vuur verteert de huizen van de omkopers. 35 Het enige dat zij ter wereld brengen, is zonde, en hun innerlijk brengt alleen bedrog voort.’