Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 4

Český ekumenický překlad

1  Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. 2  Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. 3  Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ 4  On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ 5  Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu 6  a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!‘“  7  Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ 8  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu 9  a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ 10  Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ 11  V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.  12  Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. 13  Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, 14  aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:  15  ‚Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů –  16  lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.‘  17  Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“  18  Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 19  Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ 20  Oni hned zanechali sítě a šli za ním. 21  O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. 22  Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.  23  Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. 24  Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. 25  A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.