Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 3

Český ekumenický překlad

1  Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: 2  „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ 3  To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘  4  Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. 5  Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, 6  vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.  7  Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? 8  Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. 9  Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. 10  Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 11  Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 12  Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“  13  Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. 14  Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ 15  Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již nebránil. 16  Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. 17  A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“