Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 15

Český ekumenický překlad

1  Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: 2  „Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“ 3  On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? 4  Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘ 5  Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar,‘ 6  ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. 7  Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:  8  ‚Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;  9  marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘“  10  Svolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte: 11  Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“  12  Tu přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?“ 13  Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. 14  Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“  15  Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“ 16  On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví? 17  Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? 18  To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. 19  Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. 20  To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.“  21  Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. 22  A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ 23  Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ 24  On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ 25  Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ 26  On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ 27  A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ 28  Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.  29  Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam. 30  Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil, 31  takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského.  32  Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě.“ 33  Učedníci mu namítli: „Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?“ 34  Ježíš jim řekl: „Kolik máte chlebů?“ Odpověděli: „Sedm a několik rybiček.“ 35  I nařídil zástupu usednout na zem; 36  potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. 37  I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů. 38  Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. 39  Potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul na území Magadan.