Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 14

Český ekumenický překlad

1  V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi 2  a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly.“  3  Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, 4  neboť Jan mu říkal: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“ 5  Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. 6  Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi, 7  a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. 8  A ona, navedena svou matkou, řekla: „Dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele.“ 9  Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli, 10  a dal Jana v žaláři stít. 11  Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce. 12  Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.  13  Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. 14  Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.  15  Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo.“ 16  Ale Ježíš jim řekl: „Nemusejí odcházet; dejte vy jim jíst!“ 17  Oni odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby.“ 18  On však řekl: „Přineste mi je sem!“ 19  Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. 20  I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. 21  A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.  22  Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. 23  Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. 24  Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. 25  K ránu šel k nim, kráčeje po moři. 26  Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. 27  Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“  28  Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“ 29  A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. 30  Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ 31  Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“  32  Když vstoupili na loď, vítr se utišil. 33  Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: „Jistě jsi Boží Syn.“  34  Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. 35  Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné 36  a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni.