Luke 3

Český ekumenický překlad

1  V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně,  2  za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. 3  I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů,“ 4  jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!  5  Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné;  6  a každý tvor uzří spasení Boží.‘  7  Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? 8  Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. 9  Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ 10  Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“ 11  On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ 12  Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“ 13  On jim řekl: „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“ 14  Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“  15  Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. 16  Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 17  Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.“  18  A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. 19 Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, 20  Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení.  21  Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe 22  a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“  23  Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, 24  Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, 25  Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, 26  Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda, 27  Johanan, Resa, Zorobabel, Salatiel, Neri, 28  Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er, 29  Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi, 30  Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, 31  Melea, Menna, Mattath, Natham, David, 32  Isaj, Obéd, Bóaz, Sala, Naason, 33  Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda, 34  Jákob, Izák, Abraham, Tare, Náchor, 35  Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala, 36  Kainan, Arfaxad, Sem, Noe, Lámech, 37  Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan, 38  Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha.