Website too slow? Load as basic HTML.

Luke 23

Český ekumenický překlad

1  Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. 2  Vznesli proti němu žalobu: „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále.“ 3  Pilát mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ 4  Pilát řekl velekněžím a zástupům: „Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám.“ 5  Ale oni na něj naléhali: „Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku; začal v Galileji a přišel až sem.“ 6  Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. 7  Když se dověděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. 8  Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. 9  Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. 10  Byli přítomni i velekněží a zákoníci a neústupně na něj žalovali. 11  Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. 12  Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; předtím totiž bylo mezi nimi nepřátelství.  13  Pilát svolal velekněze, členy rady i lid 14  a řekl jim: „Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete. 15  Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. 16  Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím.“ 17  Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka.  18  Ale oni všichni najednou křičeli: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ 19  To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. 20  Tu k nim Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. 21  Avšak oni křičeli: „Na kříž, na kříž s ním!“ 22  Promluvil k nim potřetí: „Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím.“ 23  Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále stupňoval. 24  A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. 25  Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli.  26  Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. 27  Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. 28  Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi; 29  hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: ‚Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!‘ 30  Tehdy ‚řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikryjte nás!‘ 31  Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“  32  Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33  Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. 34  Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ O jeho šaty se rozdělili losem. 35  Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.“ 36  Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet 37  a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe.“ 38  Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“  39  Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ 40  Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. 41  A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ 42  A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ 43  Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“  44  Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. 45  Chrámová opona se roztrhla vpůli. 46  A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal. 47  Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl vskutku spravedlivý.“ 48  A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. 49  Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděly.  50  Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, 51  který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. 52  Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo; 53  sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. 54  Byl pátek a začínala sobota.  55  Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. 56  Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.