Website too slow? Load as basic HTML.

Isaiah 12

Český ekumenický překlad

1  V onen den řekneš: „Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě.  2  Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.“  3  S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.  4  V onen den řeknete: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.  5  Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země!“  6  Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.