Genesis 1

Český ekumenický překlad

1  Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2  Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.  3  I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. 4  Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5  Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.  6  I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ 7  Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8  Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.  9  I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. 10  Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. 11  Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. 12  Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 13  Byl večer a bylo jitro, den třetí.  14  I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. 15  Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 16  Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 17  Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18  aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. 19  Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.  20  I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“ 21  I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. 22  A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ 23  Byl večer a bylo jitro, den pátý.  24  I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak. 25  Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.  26  I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“  27  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.  28  A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“  29  Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30  Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. 31  Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.