Website too slow? Load as basic HTML.

Baruch 3

Český ekumenický překlad

1 Všemohoucí Hospodine, Bože Izraele, duše v úzkostech a sklíčený duch volají k tobě. 2 Slyš, Hospodine, a smiluj se, hřešili jsme proti tobě. 3 Ty přece trůníš navěky, a my jdeme do věčné záhuby. 4 Všemohoucí Hospodine, Bože Izraele, vyslyš prosbu potomků zemřelých Izraelců, synů těch, kteří proti tobě zhřešili. Neposlouchali hlasu Hospodina, svého Boha, proto na nás dolehly zlé věci. 5 Nevzpomínej na nepravosti našich otců, ale rozpomeň se v této chvíli na svou sílu a na své jméno. 6 Ty jsi Hospodin, náš Bůh, a my tě budeme velebit, Hospodine. 7 Proto jsi vložil do našich srdcí bázeň, abychom vzývali tvé jméno a tebe velebili ve svém vyhnanství, neboť jsme odvrátili své srdce od veškeré nepravosti svých otců, kteří proti tobě hřešili. 8 Pohleď, ještě dnes jsme ve vyhnanství, do něhož jsi nás rozptýlil k potupě, kletbě a trestu za všechny nepravosti našich otců, kteří odpadli od Hospodina, našeho Boha.“ 9 Slyš, Izraeli, přikázání života, popřejte sluchu, abyste se naučili prozíravosti. 10 Jak to, Izraeli, že jsi v zemi nepřátel, že jsi zestárl v cizí zemi, 11 nečistý jako mrtví, přičtený k těm v podsvětí? 12 Opustil jsi pramen moudrosti. – 13 Kdybys byl šel po cestě Boží, bydlel bys v pokoji navěky. 14 Nauč se, kde je rozumnost, kde je síla, kde je vědění. Poznáš zároveň, kde je dlouhý věk a život, kde je světlo očím a pokoj. 15 Kdo našel její sídlo, kdo vešel do její klenotnice? 16 Kde jsou vladaři národů, ti, kdo panovali nad šelmami na zemi, 17 ti, kdo si pohrávali s nebeským ptactvem a hromadili stříbro a zlato, na které se lidé tak spoléhají, že jejich chtivost nezná meze? 18 Kde jsou ti, kdo pečlivě tepali stříbro, a jejich díla nelze nalézt? 19 Zmizeli, sestoupili do podsvětí a na jejich místo nastoupili jiní. 20 Ti mladší sice viděli světlo a bydleli na zemi, ale cestu k prozíravosti nepoznali. 21 Nepochopili stezky k ní, ani si ji neosvojili; jejich synové se daleko vzdálili od jejich cesty. 22 Nebylo o ní slyšet v Kenaanu, nelze ji spatřit v Témanu. 23 Ani synové Hagary, kteří se pídí po vědění na zemi, ani kupci z Meránu a Témanu nebo vypravěči bájí a ti, kdo se pídí po vědění, cestu k moudrosti nepoznali, nerozpomenuli se na stezky k ní. 24 Ó Izraeli, jak veliký je dům Boží, jak nesmírný je prostor, který ovládá! 25 Je tak veliký, že nemá konce, vysoký a nezměřitelný. 26 Tam se zrodili obři, ti pověstní z dávnověku, velké postavy a zkušení v boji. 27 Ty si však Bůh nevyvolil, ani jim neukázal cestu k prozíravosti, 28 proto zahynuli: chyběla jim rozumnost, zahynuli pro svou omezenost. 29 Kdo vystoupil na nebe, vzal moudrost a snesl ji z oblaků? 30 Kdo přeplul moře a našel ji a získá ji za vybrané zlato? 31 Nikdo nezná její cestu, ani nepochopí její stezku. 32 Avšak ten, kdo ví všechno, zná ji, vynalezl ji svým věděním. On založil zemi na věčné časy a naplnil ji čtyřnohými zvířaty. 33 On vyslal světlo a ono šlo, zavolal je, a ono poslechlo s chvěním. 34 Hvězdy zazářily na vykázaných místech a jásaly. 35 Zavolal je a odpověděly: „Zde jsme“; zazářily jásavě vstříc svému Stvořiteli. 36 Takový je náš Bůh, jiný se mu nemůže rovnat. 37 Vynalezl všechny cesty rozumnosti a dal je svému služebníku Jákobovi, Izraeli, svému milému. 38 Tak se ukázala moudrost na zemi a setkala se s lidmi.