Website too slow? Load as basic HTML.

1 Chronicles 3

Český ekumenický překlad

1  Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Chebrónu: prvorozený Amnón z Achínoamy Jizreelské, druhý Daníjel z Abígajily Karmelské, 2  třetí Abšalóm, syn Maaky, dcery gešúrského krále Talmaje, čtvrtý Adonijáš, syn Chagíty, 3  pátý Šefatjáš z Abítaly, šestý Jitreám z jeho manželky Egly. 4  Šest se mu jich narodilo v Chebrónu, kde kraloval sedm roků a šest měsíců, třicet tři roky pak kraloval v Jeruzalémě.  5  A tito se mu narodili v Jeruzalémě: Šimea, Šóbab, Nátan a Šalomoun, tito čtyři z Bat-šúy, dcery Amíelovy. 6  Též Jibchár, Elíšama a Elífelet, 7  Nógah, Nefeg a Jafía, 8  Elíšama, Eljáda a Elífelet, těchto devět. 9  Ti všichni jsou synové Davidovi kromě synů ženin; Támar byla jejich sestra.  10  Syn Šalomounův byl Rechabeám a jeho syn byl Abijáš, jeho syn Ása, jeho syn Jóšafat, 11  jeho syn Jóram, jeho syn Achazjáš, jeho syn Jóaš, 12  jeho syn Amasjáš, jeho syn Azarjáš, jeho syn Jótam, 13  jeho syn Achaz, jeho syn Chizkijáš, jeho syn Menaše, 14  jeho syn Amón, jeho syn Jóšijáš. 15  Synové Jóšijášovi: prvorozený Jóchanan, druhý Jójakím, třetí Sidkijáš, čtvrtý Šalúm. 16  Synové Jójakímovi: jeho syn Jekonjáš, jeho syn Sidkijáš. 17  Synové vězně Jekonjáše: jeho syn Šealtíel, 18  dále Malkíram, Pedajáš a Šenasar, Jekamjáš, Hóšama a Nedabjáš. 19  Synové Pedajášovi: Zerubábel a Šimeí. Zerubábelův syn byl Mešulám a Chananjáš a jejich sestra byla Šelomít. 20  Dále Chašúba, Óhel, Berekjáš, Chasadjáš, Júšab-chesed, těchto pět. 21 Syn Chananjášův: Pelatjáš a Ješajáš, synové Refajášovi, synové Arnánovi, synové Obadjášovi, synové Šekanjášovi. 22  Synové Šekanjášovi: Šemajáš. Synové Šemajášovi: Chatúš, Jigál a Baríach, Nearjáš a Šáfat, těchto šest. 23  Syn Nearjášův: Eljóenaj, Chizkijáš a Azríkam, tito tři. 24  Synové Eljóenajovi: Hódavjáš, Eljašíb a Pelajáš, Akúb a Jóchanan, Delajáš a Ananí, těchto sedm.