Ajutor

Noua traducere în limba românã

Iacov îşi binecuvântează fiii

1 Iacov i-a chemat pe fiii săi şi le-a zis: „Adunaţi-vă să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele care vin!
2 Adunaţi-vă şi ascultaţi, fiii lui Iacov! Ascultaţi-l pe tatăl vostru, Israel!
3 Ruben, tu eşti întâiul meu născut, puterea şi primul rod al vigorii mele, deosebit în demnitate şi în putere.
4 Năvalnic ca apa, tu nu vei mai avea întâietatea, pentru că te-ai suit în patul tatălui tău şi, suindu-te în el, l-ai pângărit!
5 Simeon şi Levi sunt fraţi; săbiile1 lor sunt arme ale violenţei.
6 Să nu intru la sfatul lor, să nu-mi ajungă onoarea2 în compania lor, pentru că în mânia lor au omorât oameni şi în plăcerea lor au tăiat tendoanele boilor.
7 Blestemată să fie mânia lor, pentru că este crâncenă şi furia lor, pentru că este crudă! Îi voi despărţi în Iacov şi îi voi împrăştia în Israel.
8 Iuda3, fraţii tăi te vor lăuda; tu vei avea autoritate asupra duşmanilor tăi, iar fiii tatălui tău se vor pleca înaintea ta.
9 Iuda, tu eşti un pui de leu; fiule, te-ai întors de la pradă. Iuda stă culcat şi se întinde ca un leu, ca o leoaică – cine va îndrăzni să o trezească?
10 Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda, nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale, până va veni Şilo4; de El vor asculta popoarele.
11 El Îşi leagă măgarul de viţa-de-vie şi mânzul măgăriţei Lui de cea mai aleasă viţă. Îşi spală hainele în vin şi îmbrăcămintea în sângele strugurilor.
12 Ochii Îi sunt mai negri decât vinul, iar dinţii mai albi decât laptele5.
13 Zabulon va locui pe malul mării, va fi un liman pentru corăbii, iar hotarul lui se va întinde până la Sidon.
14 Isahar este un măgar puternic, care se culcă între două grajduri6.
15 Când va vedea că locul de odihnă este bun şi că ţara este frumoasă, îşi va pleca umărul să ducă povara şi va ajunge sclav la muncă forţată.
16 Dan7 va judeca pe poporul său ca una dintre seminţiile lui Israel.
17 Dan va fi un şarpe pe drum, o viperă pe cărare, muşcând caii de călcâie, făcând călăreţul să cadă pe spate.
18 Mântuirea Ta o aştept, Doamne!
19 Gad8 va fi atacat de o ceată jefuitoare, dar el îi va ataca pe la spate.
20 Hrana lui Aşer va fi bogată; el va oferi mâncăruri împărăteşti.
21 Neftali este o cerboaică lăsată liberă; el spune cuvinte frumoase9.
22 Iosif este o viţă roditoare, o viţă roditoare lângă un izvor, ale cărei ramuri se înalţă peste zid10.
23 Arcaşii l-au atacat fioros, au tras spre el şi l-au urât.
24 Totuşi arcul lui a rămas tare, iar braţele mâinilor sale au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov, de Păstorul, Stânca lui Israel,
25 de Dumnezeul tatălui tău, Care te va ajuta, de Cel Atotputernic11, Care te va binecuvânta cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările adâncului de jos, cu binecuvântările sânilor şi ale pântecelui.
26 Binecuvântările tatălui tău sunt mai mari decât binecuvântările munţilor veşnici, decât12 darurile dealurilor veşnice; acestea să fie peste capul lui Iosif, pe creştetul capului său, a celui deosebit de fraţii săi.
27 Beniamin este un lup care sfâşie; dimineaţa îşi devorează victima, iar seara împarte prada.“

Moartea şi îngroparea lui Iacov

28 Toate acestea sunt cele douăsprezece seminţii ale lui Israel şi acestea sunt cuvintele pe care le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat dându-le fiecăruia dintre ei o binecuvântare potrivită.
29 Apoi le-a poruncit: „Eu voi fi adăugat la poporul meu; înmormântaţi-mă alături de strămoşii mei, în peştera care se află în ogorul hititului Efron,
30 ogorul Mahpela, la răsărit de Mamre, în Canaan. Avraam a cumpărat această peşteră de la hititul Efron, împreună cu ogorul, ca teren pentru înmormântare.
31 Acolo au fost îngropaţi Avraam şi Sara, soţia sa, acolo au fost îngropaţi Isaac şi Rebeca, soţia sa, şi acolo am îngropat-o eu pe Lea.
32 Ogorul şi peştera care se află în el au fost cumpărate de la hitiţi.“
33 Când a terminat de vorbit cu fiii săi, Iacov şi-a tras picioarele în pat şi a murit, fiind astfel adăugat la poporul său.
1 <footnote>49:5 Sensul termenului ebraic este nesigur, probabil desemnând numele unei arme</footnote>
2 <footnote>49:6Sau: să nu umblu, onoare referindu-se la suflet, cea mai nobilă parte a fiinţei umane</footnote>
3 <footnote>49:8Iuda poate fi derivat din termenul ebraic pentru laudă</footnote>
4 <footnote>49:10 Sau: până va veni Cel Căruia îi aparţine (sceptrul); ori: până ce tributul Îi va fi adus</footnote>
5 <footnote>49:12 Sau: Ochii îi sunt roşii de vin, iar dinţii îi sunt albi de lapte, o metaforă care simbolizează abundenţa</footnote>
6 <footnote>49:14 Sau: desagi; sau: focuri (ale unor sate sau tabere); sensul cuvântului ebraic este nesigur</footnote>
7 <footnote>49:16Dan înseamnă El judecă </footnote>
8 <footnote>49:19Gad poate însemna şi atac sau bandă jefuitoare</footnote>
9 <footnote>49:21 Sau: liberă, / ce naşte nişte pui minunaţi</footnote>
10 <footnote>49:22 Sau, foarte probabil: Iosif este un măgar sălbatic, / un măgar sălbatic lângă un izvor, / ai cărui mânji ţopăie peste zid; triburile sunt comparate de obicei cu un animal, nu cu o plantă</footnote>
11 <footnote>49:25 Ebr.: Şadai</footnote>
12 <footnote>49:26 Sau: său, care este un prinţ între fraţii săi</footnote>
© 2018 ERF Medien