Nápověda

Český ekumenický překlad

— Král místo soudce - Izrael touží mít krále jako pohanské národy. Marně jej Samuel varuje poukazem na nebezpečí takového zřízení.

1  Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny.
2 Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě.
3  Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo.
4  Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy.
5  Řekli mu: „Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů.“
6  Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: „Dej nám krále, aby nás soudil.“ I modlil se Samuel k Hospodinu.
7  A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.
8 Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům; tak jednají i vůči tobě.
9  Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat.“
10  Samuel pověděl všechna Hospodinova slova lidu, těm, kteří od něho žádali krále.
11 Pravil: „Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem.
12  Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň, a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů.
13  Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky.
14 Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům.
15  Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům.
16  Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali.
17  Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky.
18  A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví.“
19  Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili: „Nikoli. Ať je nad námi král!
20  I my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje.“
21  Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je Hospodinu.
22  Hospodin Samuelovi pravil: „Uposlechni je a ustanov jim krále.“ Samuel pak izraelským mužům řekl: „Jděte každý do svého města.“
© 2019 ERF Medien