Website too slow? Load as basic HTML.

1 Samuel 8

Český ekumenický překlad

1  Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. 2 Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě. 3  Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo.  4  Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. 5  Řekli mu: „Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů.“ 6  Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: „Dej nám krále, aby nás soudil.“ I modlil se Samuel k Hospodinu. 7  A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. 8 Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům; tak jednají i vůči tobě. 9  Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat.“  10  Samuel pověděl všechna Hospodinova slova lidu, těm, kteří od něho žádali krále. 11 Pravil: „Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. 12  Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň, a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů. 13  Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. 14 Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. 15  Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. 16  Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. 17  Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky. 18  A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví.“  19  Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili: „Nikoli. Ať je nad námi král! 20  I my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje.“ 21  Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je Hospodinu. 22  Hospodin Samuelovi pravil: „Uposlechni je a ustanov jim krále.“ Samuel pak izraelským mužům řekl: „Jděte každý do svého města.“