Website too slow? Load as basic HTML.

Search "2" in the Bible

Slovo na cestu  (5 hits)

Ex 16:36 (Ómer (2,5 litru) je desetina éfy.) Nu 14:1-2 2 Ještě téže noci se mezi lidmi strhlo velké pozdvižení a hlasitý nářek. Všichni Izraelci si vylévali zlost na Mojžíše a Árona a vyčítali jim: "Kdybychom raději zahynuli v Egyptě nebo tady na poušti! Ezr 1:9 Seznam obsahoval: 1.000 zlatých mís, 1.000 stříbrných mís, 29 nožů, 30 zlatých pohárů, 2.410 různých stříbrných pohárů a tisíc dalších předmětů, celkem 5.400 položek ze zlata a stříbra, které se spolu se zajatci vrátily z babylonského zajetí do Jeruzaléma. Ezr 2:1-2 Toto je seznam judských zajatců, jejichž rodiče odvlekl z Jeruzaléma Nebúkadnesar a kteří se vrátili zpět do vlasti pod vedením Zerubábele, Jéšuy, Nehemjáše, Serajáše, Reelajáše, Mordokaje, Bilšána, Mispara, Bigvaje, Rechúma a Baany. Seznam je uspořádán podle rodů nebo sídel: 2,1 jejichž rodiče - vloženo Ne 7:70-72 Někteří z představitelů věnovali peněžité i věcné dary. Místodržitel dal na chrámový poklad 1.000 zlaťáků, 50 kropenek a 530 kněžských oděvů. Ostatní hodnostáři dali na chrámový poklad celkem 20.000 zlatých a 2.200 liber stříbra a prostý lid mezi sebou vybral dalších 20.000 zlatých, 2.000 liber stříbra a na 67 kněžských suknic.