Search "žalmy" in the Bible

Český ekumenický překlad (46 hits)

Jud 5:3 Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat žalmy Hospodinu, Bohu Izraele. 2Sa 22:50 Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu. 1Ch 16:9 zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, Ps 7:18 Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího. Ps 9:3 Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. (Bét) Ps 9:12 Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky. Ps 18:50 Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu. Ps 21:14 Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle. Ps 27:6 Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu. Ps 30:5 Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, Ps 30:13 aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. Ps 33:2 Hospodinu vzdejte chválu při citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. Ps 47:7 Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy! Ps 47:8 Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení. Ps 57:8 Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy. Ps 57:10 Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; Ps 59:18 Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný. Ps 61:9 A tak budu tvému jménu navždy zpívat žalmy, den co den budu plnit své sliby. Ps 66:2 Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem. Ps 66:4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. - Sela- Ps 68:5 Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Ps 68:33 Království země, zpívejte Bohu, zapějte žalmy Panovníku, -Sela- Ps 71:22 A já strunným nástrojem ti budu vzdávat chválu, Bože můj, za tvoji věrnost, s citerou ti budu zpívat žalmy, Svatý Izraele. Ps 71:23 Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. Ps 75:10 A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu. Ps 81:3 Prozpěvujte žalmy, bijte v buben, hrejte na líbeznou citeru a harfu, Ps 92:2 Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, Ps 98:4 Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, Ps 98:5 pějte Hospodinu žalmy při citeře, při citeře nechť zazvučí žalmy; Ps 101:1 Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy. Ps 104:33 Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Ps 105:2 zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, Ps 108:2 Mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prozpěvovat žalmy, rovněž moje sláva! Ps 108:4 Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; Ps 119:54 Nařízení tvá si zpívám jako žalmy v domě, kde jsem jenom hostem. Ps 135:3 Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. Ps 138:1 Davidův. Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy, Ps 144:9 Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy. Ps 146:2 Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. Ps 147:1 Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Ps 147:7 Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře, Ps 149:3 ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citeře. Ro 15:9 a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování, jak je psáno: ‚Proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu.‘ Eph 5:19 ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdceCol 3:16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.Sir 47:8 Při každém svém činu velebil Svatého, Nejvyššího, a oslavoval jej. Celým svým srdcem zpíval žalmy a miloval toho, kdo je jeho tvůrcem.