Website too slow? Load as basic HTML.

Search "2" in the Bible

Nya Levande Bibeln  (22 hits)

Ex 38:29 Folket gav också 2.970 kilo koppar, vilket användes till socklarna vid tabernaklets ingång och till kopparaltaret med kopparnätet och altarets övriga tillbehör, samt till socklarna runt omkring förgården och till alla pluggar som skulle användas till tabernaklet och hela förgården. Nu 4:36 uppgick till 2.750. Nu 4:38-41 I en liknande räkning av folket uppgick Gersons avdelning till 2.630 man, Jos 7:3 När de kom tillbaka rapporterade de till Josua: "Det är en liten stad, och det behövs nog inte mer än 2.000 eller 3.000 man för att utplåna den. Det är ingen idé att hela folket beger sig dit." Jud 20:45 Resten flydde ut i öknen bort mot Rimmons klippa, men 5.000 dödades utmed vägen och 2.000 närmare Gideom. 1Sa 13:1-2 Under sitt andra regeringsår utvalde Saul 3.000 män till tjänst. Han tog med sig 2.000 av dem till Mikmas och berget Betel, medan de övriga fick stanna kvar med hans son Jonatan i Gibea i Benjamins land. Resten av armén skickades hem. 1Ki 5:11 och som betalning sände Salomo till hans hushåll 2.000 ton vete och 400.000 liter ren olivolja. Leveransen av detta pågick under flera år. 1Ki 10:16-17 Han lät göra 200 större sköldar belagda med uthamrat guld, där guldet till varje sköld vägde över 3 kilo, och dessutom 300 mindre sköldar som vardera tog i anspråk 2 kilo guld. Dessa lät han förvara i Libanonskogens sal. 2Ki 18:23 Jag har ett erbjudande till dig från min herre, kungen i Assyrien! Om du kan ställa upp med 2.000 ryttare ska vi ge dem hästar. 1Ch 5:21 Bytet bestod av 50.000 kameler, 250.000 får och 2.000 åsnor, och de tog 100.000 fångar. 1Ch 26:31 Enligt hebroniternas släktregister var Jeria deras ledare. I Davids fyrtionde och sista regeringsår gjordes en genomgång av registren, och man fann åtskilliga män som var väl lämpade för olika uppgifter i Jaeser i Gilead. Jeria hade 2.700 släktingar som kunde sättas i tjänst, och de blev kungens tillsyningsmän bland Rubens och Gads stammar och den ena halvan av Manasses stam. 2Ch 26:12-13 Huvudmännen för släkterna var 2.600 till antalet. Under deras befäl fanns en armé på 307.500 man, beredda att i strid försvara sin kung. 2Ch 35:8 Kungens ämbetsmän bidrog villigt med gåvor till prästerna och leviterna. Hilkia, Sakarja och Jehiel, de ledande prästerna i Guds hus, gav prästerna 2.600 får och getter och 300 tjurar som påskoffer. Ezr 1:9-10 Kores lämnade ifrån sig bl a följande saker:1.000 guldbrickor, 1.000 silverbrickor, 29 rökelsekar, 30 guldskålar, 2.410 silverskålar (av samma utseende som guldskålarna), 1.000 andra föremål. Ezr 2:2-35 Ledarna hette Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana. Till Israel återvände följande antal, grupperade efter familjenamn eller ursprung i Israel: Pareos 2.172Sefatja 372Ara 775Pahat-Moab (ättlingar till Jesua och Joab) 2.812 Elam 1.254Sattu 945Sackai 760Bani 642Bebai 623Asgad 1.222Adonikam 666Bigvai 2.056Adin 454Ater (Hiskias ättlingar) 98 Besai 323Jora 112Hasum 223Gibbar 95Betlehem 123Netofa 56Anatot 128Asmave 42Kirjat-Arim, Kefira och Beerot 743Rama och Geba 621Mikmas 122Betel och Ai 223Nebo 52Magbis 156Elam (den andre) 1.254Harim 320Lod, Hadid och Ono 725Jeriko 345Senaa 3.630 Ezr 7:22 dock högst 3.700 kilo silver, 10.000 kilo vete, 2.000 liter vin och 2.000 liter olja, men däremot obegränsade mängder av salt. Ne 7:8-38 Pareos 2.172Sefatja 372Aras 652Pahat-Moab, ättlingar till Jesua och Joab 2.818Elam 1.254Sattu 845Sackai 760Binnui 648Bebai 628Asgad 2.322Adonikam 667Bigvai 2.067Adin 655Ater (Hiskias ättlingar) 98Hasum 328Besai 324Harif 112Betlehem och Netofa 188Anatot 128Bet-Asmavet 42Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot 743Rama och Geba 621Mikmas 122Betel och Ai 123Nebo (det andra) 52Elam (den andre) 1.254Barim 320Jeriko 345Lods, Hadids och Onos 721Senaa 3.930 Isa 36:8-9 Min herre, kungen i Assyrien, ger dig detta erbjudande! Han ställer upp med 2.000 hästar om du har kuskar till stridsvagnarna. Hur kan du ens tänka dig att strida mot den minsta enhet i min armé? Du kommer inte att få någon hjälp från Egypten. Eze 48:16 Staden ska vara 2.250 meter i fyrkant. Eze 48:30-31 Jerusalem ska ha tolv portar, var och en uppkallad efter en av Israels stammar. Stadsmurens fyra sidor ska alla vara 2.250 meter långa. På norra sidan ska det finnas tre portar, en uppkallad efter Ruben, en efter Juda och en efter Levi. Da 8:14 Den andre svarade: "Det kommer att dröja 2.300 dagar." Da 8:26 Sedan hörde du i din syn om att 2.300 dagar måste gå innan rätten att fira gudstjänst kan införas på nytt. Detta antal är bokstavligt och betyder precis vad som sagts, men det gäller ändens tid."