Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Kolosser11518" in the Bible

Верен (41 hits)

Ge 36:5 а Оливема роди Еус, Еглом и Корей. Тези са синовете на Исав, които му се родиха в ханаанската земяст. 14-18;. Le 6:27 Всичко, което се допре до месото ѝ, ще бъде святост. 18;. И ако някоя дреха се опръска от кръвта ѝ, опръсканото да се изпере на свято място. Le 19:35 Да не извършите неправда в съдст. 15;, в мярка, в теглилки, или в обем. Le 26:21 И ако ходите против Мен и не желаете да Ме слушате, ще наложа върху вас седем пъти повече язви, според греховете вист. 18;. Nu 3:40 И ГОСПОД каза на Мойсей: Преброй всички първородни от мъжки пол от израилевите синове, от един месец и нагоре и вземи броя на имената имст. 15;. Nu 22:38 А Валаам каза на Валак: Ето, дойдох при теб, но имам ли сега власт да говоря нещо? Словото, което Бог сложи в устата ми, него ще говоряст. 8-18;. Nu 28:30 и един козел, за да се извърши умилостивение за васст. 15;. De 28:45 И всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те преследват, и ще те стигнатст. 15;, докато бъдеш изтребен, защото не послуша гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да пазиш заповедите Му и наредбите Му, които Той ти заповяда. Jos 10:43 После Иисус се върна в стана в Галгал, и целият Израил с негост. 15;. Jud 6:19 И Гедеон влезе и приготви едно яре и безквасен хляб от една ефа брашно. Месото сложи в кошница, а бульона в гърне и ги изнесе при него под дъба, и Му ги представист. 18;. Jud 6:20 И Божият Ангел му каза: Вземи месото и безквасния хляб и ги сложи на тази скала, а бульона излей. И той направи такаст. 18;. Jud 9:20 Но ако не, нека да излезе огън от Авимелех и да погълне сихемските мъже и миловия дом; и нека да излезе огън от сихемските мъже и от миловия дом и да погълне Авимелехст. 15-57;! 1Sa 17:22 И Давид остави вещите в ръката на пазача на вещите, изтича при войската и дойде, и поздрави братята сист. 18;. 2Ki 21:19 Амон беше на двадесет и две години, когато се възцарист. 18;, и царува две години в Ерусалим. Името на майка му бе Месулемета, дъщеря на Арус от Йотева. 1Ch 4:39 И отидоха чак до прохода на Гедорст. 18;, на източната страна на долината, за да търсят паша за стадата си. Ezr 10:29 и от синовете на Ваний: Месуламст. 15;, Малух и Адая, Ясув и Сеал, и Рамот; Job 28:19 Етиопският топаз не може с нея да се мери, нито може да се оцени тя с чисто златост. 18;. Ps 37:29 Праведните ще наследят земятаст. 22; и ще живеят на нея вечност. 18;. Ps 119:23 Макар и князе да седят и говорят против менст. 161;, слугата Ти размишлява върху Твоите наредбист. 15;. Ps 119:48 И ще издигам и ръцете си към Твоите заповеди, които обичамст. 47;, и ще размишлявам върху Твоите наредбист. 15;. Ps 119:78 Нека се засрамят горделивите, защото ми сториха зло без причинаст. 86;, но аз размишлявам върху Твоите правиласт. 15;. Ps 119:97 Мем. Колко обичам Твоя законст. 47;! Цял ден той е размишлението мист. 15;. Ps 119:99 По-разумен съм от всичките си учители, защото Твоите свидетелства са размишлението мист. 15;. Ps 119:148 Очите ми изпревариха нощните стражи, за да размишлявам върху Твоето словост. 15;. Isa 40:17 Всичките народи са като нищо пред Него, считат се пред Него за по-малко от нищо и празнотаст. 15;. Isa 40:25 И на кого ще Ме уподобите, че да му бъда равен?ст. 18; – казва Светият. Jer 32:25 Но Ти, Господи БОЖЕ, ми каза: Купи си нивата с пари и повикай свидетелист. 15-44; – а градът е предаден в ръката на халдейцитест. 24;! Jer 33:16 В онези дни Юда ще се спаси и Ерусалим ще живее в безопасност. И това е името, с което се нарича: ГОСПОД, наша правдаст. 15;. Jer 35:16 Да, синовете на Йонадав, сина на Рихав, изпълняват заповедта, която заповяда баща им, а този народ не Ме слуша!ст. 15; Eze 45:19 И свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за грях и да сложи на стълбовете на вратата на дома и на четирите ъгъла на пояса на олтара, и на стълбовете на портата на вътрешния дворст. 18;. Am 5:20 Няма ли да бъде Денят на ГОСПОДА тъмнина, а не светлина; и мрак, а не сияние?ст. 18; Mr 1:20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в лодката с надничарите и отидоха след Негост. 18;. Mr 7:23 Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човекаст. 15;. Lu 1:41 А когато Елисавета чу поздрава на Мария, бебето в утробата ѝ заигра; и Елисавета се изпълни със Светия Духст. 15;, Lu 4:44 И проповядваше в синагогите в Галилеяст. 15;. Joh 1:27 Той е, който идва след менст. 15;, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му. Joh 1:30 Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди менст. 15;. 2Co 8:22 Изпратихме с тях и другия наш братст. 18;, чието усърдие сме опитали много пъти и в много неща и който сега е много по-усърден поради голямото доверие към вас. 2Co 10:16 така че да проповядваме благовестието и от вас по-нататък, а не да се хвалим с извършеното в чужда областст. 15;. Re 2:6 Но имаш това, че мразиш делата на николаититест. 15;, които и Аз мразя. Re 9:18 От тези три язви – от огъня, от дима и от сярата, които излизаха от устата им – беше избита третата част от хоратаст. 15;.