Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Apostelgeschichte241516" in the Bible

Верен (56 hits)

Ge 42:30 И казаха: Човекът, който е господар на онази земя, ни говори грубо и ни взе за хора, дошли да шпионират странатаст. 9-16;. Le 19:35 Да не извършите неправда в съдст. 15;, в мярка, в теглилки, или в обем. Nu 3:40 И ГОСПОД каза на Мойсей: Преброй всички първородни от мъжки пол от израилевите синове, от един месец и нагоре и вземи броя на имената имст. 15;. Nu 15:29 За местния жител от израилевите синове и за чужденеца, който живее между тях, да имате един законст. 16; за този, който съгреши от незнание. Nu 28:30 и един козел, за да се извърши умилостивение за васст. 15;. Nu 35:17 И ако го е ударил с камък от ръката си, от който може да умре, и той е умрял, убиец е; убиецът непременно да се умъртвист. 16;. Nu 35:18 Или ако го е ударил с дървено оръдие в ръката си, от което може да умре, и той е умрял, убиец е; убиецът непременно да се умъртвист. 16;. Nu 35:21 или от омраза го е ударил с ръката си и той е умрял, този, който го е ударил, непременно да се умъртвист. 16;, убиец е; отмъстителят за кръвта да умъртви убиеца, когато го срещне. Nu 35:31 И да не приемате никакъв откуп за живота на убиеца, който е виновен за смърт, а той непременно да се умъртвист. 16;. De 28:45 И всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те преследват, и ще те стигнатст. 15;, докато бъдеш изтребен, защото не послуша гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да пазиш заповедите Му и наредбите Му, които Той ти заповяда. De 31:18 Но в онзи ден Аз непременно ще скрия лицето Сист. 17; заради цялото зло, което са сторили, защото са се обърнали към други боговест. 16;. Jos 10:43 После Иисус се върна в стана в Галгал, и целият Израил с негост. 15;. Jud 9:20 Но ако не, нека да излезе огън от Авимелех и да погълне сихемските мъже и миловия дом; и нека да излезе огън от сихемските мъже и от миловия дом и да погълне Авимелехст. 15-57;! 2Sa 24:18 И в същия ден Гад дойде при Давид и му каза: Изкачи се и издигни на ГОСПОДА олтар на хармана на евусееца Орнаст. 16;. 1Ki 1:23 И съобщиха на царя и казаха: Ето пророк Натан. И той влезе пред царя и падна по лице на земята пред царяст. 16;. 1Ki 15:32 И между Аса и израилевия цар Вааса имаше война през всичките им днист. 16;. 1Ch 15:19 И поставиха певците Еман, Асаф и Етан да свирят с бронзови кимвалист. 16;, Ezr 10:29 и от синовете на Ваний: Месуламст. 15;, Малух и Адая, Ясув и Сеал, и Рамот; Ps 119:23 Макар и князе да седят и говорят против менст. 161;, слугата Ти размишлява върху Твоите наредбист. 15;. Ps 119:24 И свидетелствата Ти също са моя насладаст. 16; и мои съветници. Ps 119:47 И ще се наслаждавам на Твоите заповедист. 16;, които обичамст. 97-167;. Ps 119:48 И ще издигам и ръцете си към Твоите заповеди, които обичамст. 47;, и ще размишлявам върху Твоите наредбист. 15;. Ps 119:61 Връзките на безбожните ме обвиха, но аз не забравих Твоя законст. 16;. Ps 119:77 Нека дойде върху мен състраданието Ти, за да живеяст. 17;, защото законът Ти е моята насладаст. 16;. Ps 119:78 Нека се засрамят горделивите, защото ми сториха зло без причинаст. 86;, но аз размишлявам върху Твоите правиласт. 15;. Ps 119:92 Ако законът Ти не беше моя насладаст. 16;, щях да загина в нещастието сист. 50;. Ps 119:93 Няма да забравя правилата Ти до векаст. 16;, защото чрез тях си ме съживилст. 25;. Ps 119:97 Мем. Колко обичам Твоя законст. 47;! Цял ден той е размишлението мист. 15;. Ps 119:99 По-разумен съм от всичките си учители, защото Твоите свидетелства са размишлението мист. 15;. Ps 119:109 Животът ми е постоянно в опасност, но аз не забравих Твоя законст. 16;. Ps 119:141 Незначителен съм и презрян, но не забравих Твоите правиласт. 16;. Ps 119:143 Скръб и беда ме стигнаха, но заповедите Ти са моята насладаст. 16;. Ps 119:148 Очите ми изпревариха нощните стражи, за да размишлявам върху Твоето словост. 15;. Ps 119:153 Реш. Погледни на скръбта ми и ме избави, защото не съм забравил закона Тист. 16;! Ps 119:174 Копнея за спасението Ти, ГОСПОДИст. 41;, и законът Ти е моя насладаст. 16;. Pr 15:17 По-добре постно ястие с любов, отколкото угоен вол с омразаст. 16;. Pr 25:27 Не е добре да се яде много медст. 16; и думи на почит използвай пестеливо. Isa 40:17 Всичките народи са като нищо пред Него, считат се пред Него за по-малко от нищо и празнотаст. 15;. Jer 32:25 Но Ти, Господи БОЖЕ, ми каза: Купи си нивата с пари и повикай свидетелист. 15-44; – а градът е предаден в ръката на халдейцитест. 24;! Jer 33:16 В онези дни Юда ще се спаси и Ерусалим ще живее в безопасност. И това е името, с което се нарича: ГОСПОД, наша правдаст. 15;. Jer 35:16 Да, синовете на Йонадав, сина на Рихав, изпълняват заповедта, която заповяда баща им, а този народ не Ме слуша!ст. 15; Jer 42:17 И всички мъже, които са насочили лицата си да отидат в Египет, за да живеят там като чужденци, ще измрат от меч, от глад и от мор; и няма да имат оцелял или избягал от злото, което Аз ще докарам върху тяхст. 16;. Jer 44:25 Така говори ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог, и казва: Вие и жените ви говорихте с устата си и извършихте с ръцете си, и казахте: Непременно ще изпълним обреците си, които обрекохме, да кадим на небесната царица и да ѝ принасяме възлияния! Пазете обреците си и изпълнявайте обреците сист. 16-17;! Zec 14:19 Това ще бъде наказанието на Египет и наказанието на всичките народи, които не се изкачват да празнуват празника на колибитест. 16;. Mt 6:5 И когато се молиш, не бъди като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат хората. Истина ви казвам: те са получили своята наградаст. 1-16;. Mt 23:26 Слепи фарисеино!ст. 16; Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Mr 7:23 Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човекаст. 15;. Lu 1:41 А когато Елисавета чу поздрава на Мария, бебето в утробата ѝ заигра; и Елисавета се изпълни със Светия Духст. 15;, Lu 4:44 И проповядваше в синагогите в Галилеяст. 15;. Joh 1:27 Той е, който идва след менст. 15;, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му. Joh 1:30 Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди менст. 15;. Ac 20:22 И сега, ето, аз отивам, заставен духом, в Ерусалимст. 16;, без да зная какво ще ме сполети там, 2Co 10:16 така че да проповядваме благовестието и от вас по-нататък, а не да се хвалим с извършеното в чужда областст. 15;. 1Jo 4:8 Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любовст. 16;. Re 2:6 Но имаш това, че мразиш делата на николаититест. 15;, които и Аз мразя. Re 9:18 От тези три язви – от огъня, от дима и от сярата, които излизаха от устата им – беше избита третата част от хоратаст. 15;.