Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Apostelgeschichte241516" in the Bible

Верен  (25 hits)

Le 19:35 Да не извършите неправда в съдст. 15;, в мярка, в теглилки, или в обем. Nu 3:40 И ГОСПОД каза на Мойсей: Преброй всички първородни от мъжки пол от израилевите синове, от един месец и нагоре и вземи броя на имената имст. 15;. Nu 28:30 и един козел, за да се извърши умилостивение за васст. 15;. De 28:45 И всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те преследват, и ще те стигнатст. 15;, докато бъдеш изтребен, защото не послуша гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да пазиш заповедите Му и наредбите Му, които Той ти заповяда. Jos 10:43 После Иисус се върна в стана в Галгал, и целият Израил с негост. 15;. Jud 9:20 Но ако не, нека да излезе огън от Авимелех и да погълне сихемските мъже и миловия дом; и нека да излезе огън от сихемските мъже и от миловия дом и да погълне Авимелехст. 15-57;! Ezr 10:29 и от синовете на Ваний: Месуламст. 15;, Малух и Адая, Ясув и Сеал, и Рамот; Ps 119:23 Макар и князе да седят и говорят против менст. 161;, слугата Ти размишлява върху Твоите наредбист. 15;. Ps 119:48 И ще издигам и ръцете си към Твоите заповеди, които обичамст. 47;, и ще размишлявам върху Твоите наредбист. 15;. Ps 119:78 Нека се засрамят горделивите, защото ми сториха зло без причинаст. 86;, но аз размишлявам върху Твоите правиласт. 15;. Ps 119:97 Мем. Колко обичам Твоя законст. 47;! Цял ден той е размишлението мист. 15;. Ps 119:99 По-разумен съм от всичките си учители, защото Твоите свидетелства са размишлението мист. 15;. Ps 119:148 Очите ми изпревариха нощните стражи, за да размишлявам върху Твоето словост. 15;. Isa 40:17 Всичките народи са като нищо пред Него, считат се пред Него за по-малко от нищо и празнотаст. 15;. Jer 32:25 Но Ти, Господи БОЖЕ, ми каза: Купи си нивата с пари и повикай свидетелист. 15-44; – а градът е предаден в ръката на халдейцитест. 24;! Jer 33:16 В онези дни Юда ще се спаси и Ерусалим ще живее в безопасност. И това е името, с което се нарича: ГОСПОД, наша правдаст. 15;. Jer 35:16 Да, синовете на Йонадав, сина на Рихав, изпълняват заповедта, която заповяда баща им, а този народ не Ме слуша!ст. 15; Mr 7:23 Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човекаст. 15;. Lu 1:41 А когато Елисавета чу поздрава на Мария, бебето в утробата ѝ заигра; и Елисавета се изпълни със Светия Духст. 15;, Lu 4:44 И проповядваше в синагогите в Галилеяст. 15;. Joh 1:27 Той е, който идва след менст. 15;, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му. Joh 1:30 Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди менст. 15;. 2Co 10:16 така че да проповядваме благовестието и от вас по-нататък, а не да се хвалим с извършеното в чужда областст. 15;. Re 2:6 Но имаш това, че мразиш делата на николаититест. 15;, които и Аз мразя. Re 9:18 От тези три язви – от огъня, от дима и от сярата, които излизаха от устата им – беше избита третата част от хоратаст. 15;.