Cross-references

Explore similar Bible verses on Job 22:13 in Zürcher Bibel

"Du aber sagst: Was weiss denn Gott? Kann er richten hinter den dunklen Wolken?"