Website too slow? Load as basic HTML.

Ephesians 6

Slovo na cestu

1 Děti, poslouchejte své rodiče. Tak to má u křesťanů být, to se líbí Bohu. 2 "Važ si svého otce a své matky." To je první z Desatera přikázání, které slibuje odměnu: 3 "...aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi." 4 A vy, rodiče veďte své děti v kázni, ale nedrážděte je k zlosti a užívejte ve výchově takových prostředků, které schvaluje Pán, hlavně dobrých podnětů a rad. 5 Vy, podřízení, poslouchejte své představené uctivě a svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus. 6-7 Ne tedy jen když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje. 8 Pamatujte: za vykonané dobro dostane od Pána každý svou odměnu, ať poslouchal nebo poroučel. 9 Tak i vy, nadřízení, zacházejte se svými podřízenými ve stejném duchu. Nestrašte je výhružkami. Mějte na paměti, že i nad vámi je kdosi, kdo vás bude volat k zodpovědnosti, Petra jako Pavla. 10 A ještě toto: silní budete jen ve spojení s Kristem - pak bude jeho veliká moc i ve vás. 11 Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. 12 Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. 13 Ať tedy ve vaší výzbroji nechybí nic z Božího arzenálu - jen tak odoláte útoku nepřítele, až udeří. 14 Pásem, na němž visí váš meč, ať je pravda a vaším brněním bezúhonný život. 15 Zavažte si boty a buďte připraveni vykročit s radostnou zprávou o Božím pokoji. 16 Vírou jako štítem odrážejte střely ďáblovy. 17 Přilbou ať je vám jistota konečného vítězství. Jedinou zbraň máte k útoku, a to je meč Božího slova. 18 Ptáte se, jak to všechno získáte? Je jenom jedna cesta: Modlete se dnes a denně, Duch Boží je připraven vám pomáhat. Modlete se za křesťany všude na světě a také za mne se přimlouvejte, 19 abych vždy dostal od Boha pravé slovo a abych mohl beze strachu hlásat pravdu o Kristu, pro kterou jsem teď právě v okovech. 20 Modlete se, abych i tady ve vězení mohl statečně splnit své poslání. 21 Bratr Tychikus vám o mně poví všechno ostatní. Je to můj milovaný a věrný pomocník v Božím díle. 22 Proto jsem poslal právě jeho, aby vám o nás podal zprávu a tak vás povzbudil. 23 Kéž vám, drazí, Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Pán, dá svůj pokoj, lásku a víru, kéž dá svou milost všem, kdo Ježíše Krista z celého srdce milují.Váš Pavel