Website too slow? Load as basic HTML.

1 Peter 5

Slovo na cestu

1 A nyní několik slov starším sboru. I já jsem takovým duchovním představitelem. Mluvím jako očitý svědek Kristových utrpení a jako ten, kdo spolu s vámi bude účastníkem Kristovy slávy při jeho příchodu. 2 Žádám vás naléhavě, abyste se jako pastýři starali o stádo, které vám Bůh svěřil. Tuto službu konejte rádi a ne s nechutí, ne pro zisk, ale z touhy sloužit Pánu. 3 Neporoučejte, ale veďte svěřené stádo svým dobrým příkladem. 4 Až potom přijde nejvyšší Pastýř, odmění vás účastí na věčné slávě. 5 Vy mladí, podřizujte se starším. Všichni mějte k sobě navzájem citlivý přístup a buďte pokorní, protože pro pokorné má Bůh zvláštní požehnání, ale obrací se proti pyšným. 6 A tak se skloňte pod silnou Boží ruku a Bůh vás pozvedne, až přijde k tomu čas. 7 Všechny své obavy a starosti přenechte jemu, vždyť jste středem jeho zájmu. 8 Mějte se na pozoru před útoky vašeho nepřítele ďábla; obchází jako hladový řvoucí lev a hledá, koho by roztrhal. 9 Vzepřete se mu zakotveni ve víře. Pamatujte, že křesťané na celém světě procházejí stejnými zkouškami jako vy. 10 Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ. 11 Jemu patří provždy všechna moc a sláva. 12 Tento krátký dopis posílám po Silvánovi, kterého považuji za věrného bratra. Chtěl jsem vás ujistit o Boží lásce a povzbudit vás, abyste se jí drželi. 13 Váš bratrský sbor zde v Římě vás pozdravuje, stejně jako Marek, kterého považuji za svého syna. 14 Pozdravte se navzájem políbením lásky. Vám všem, kteří náležíte Kristu, přeji pokoj.