Website too slow? Load as basic HTML.

Romans 16

Noua traducere în limba românã

1 V-o recomand pe Fivi, sora noastră, diaconiţă[1] a bisericii din Chencrea*. 2 Vă rog s-o primiţi, în Domnul, într-un mod vrednic de nişte sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice vă va cere, pentru că ea a fost un ajutor pentru mulţi, precum şi pentru mine însumi. 3 Salutaţi-i pe Prisca[2] şi Aquila, conlucrători cu mine în Cristos Isus, 4 care şi-au riscat viaţa pentru mine şi cărora le mulţumesc nu doar eu, ci şi toate bisericile dintre neamuri. 5 Salutaţi, de asemenea, biserica din casa lor! Salutaţi-l pe Epenet, prietenul meu iubit, care este primul convertit la Cristos din Asia[3]! 6 Salutaţi-o pe Maria, care a lucrat din greu pentru voi! 7 Salutaţi-i pe Andronic şi pe Iunia[4], rudele mele*, care au fost şi în închisoare cu mine, care sunt bine cunoscuţi între apostoli* şi care au fost în Cristos înaintea mea! 8 Salutaţi-l pe Ampliat, prietenul meu iubit în Domnul! 9 Salutaţi-i pe Urban, conlucrător cu noi în Cristos, şi pe Stacus, prietenul meu iubit! 10 Salutaţi-l pe Apelles, cel care a fost dovedit ca fiind în Cristos! Salutaţi-i pe cei din casa lui Aristobul! 11 Salutaţi-l pe Irodion, ruda mea! Salutaţi-i pe aceia din casa lui Narcis, care sunt în Domnul! 12 Salutaţi-le pe Trifena şi pe Trifosa, care au lucrat din greu în Domnul! Salutaţi-o pe preaiubita Persis, care a lucrat din greu în Domnul! 13 Salutaţi-i pe Rufus, cel ales în Domnul, şi pe mama lui, care a fost o mamă şi pentru mine! 14 Salutaţi-i pe Asincritus, Flegon, Hermes, Patroba, Hermas şi pe toţi fraţii care sunt cu ei! 15 Salutaţi-i pe Filolog, pe Iulia, pe Nereus şi pe sora lui, pe Olimpas şi pe toţi sfinţii care sunt cu ei! 16 Salutaţi-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă! Toate bisericile lui Cristos vă salută! 17 Vă îndemn, fraţilor, să fiţi atenţi la cei care provoacă dezbinări şi pun pricini de poticnire împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o! Depărtaţi-vă de ei, 18 pentru că astfel de oameni nu-L slujesc pe Domnul nostru Cristos, ci îşi slujesc propriile lor pofte. Printr-un limbaj plăcut şi prin linguşire, ei înşală inimile celor naivi! 19 Ascultarea voastră este cunoscută de toţi, aşa că sunt plin de bucurie pentru voi. Însă vreau să fiţi înţelepţi cu privire la ceea ce este bun şi curaţi cu privire la ceea ce este rău. 20 Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satan[5] sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi! 21 Timotei, conlucrător cu mine, vă salută! Tot astfel şi Lucius, Iason şi Sosipater, rudele mele! 22 Eu, Terţius[6], cel care am scris această scrisoare, vă salut în Domnul! 23 Gaius, care este gazda mea şi a întregii biserici, vă salută! Erastus, administratorul[7] cetăţii, şi Quartus, fratele nostru, vă salută! ( 24 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi cu toţi! Amin.)[8] 25 Iar a Celui Care poate să vă întărească, potrivit cu Evanghelia mea şi cu vestirea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de multe veacuri, 26 dar care acum este descoperită prin scrierile profetice şi le este făcută cunoscută tuturor neamurilor, după porunca Dumnezeului Veşnic, pentru ca ele să creadă şi să asculte de El, 27 a singurului Dumnezeu înţelept să fie slava, prin Isus Cristos, în veci! Amin.