Matthew 1

Nádej pre kazdého

1 Ježišov rodokmeň siaha od Abraháma k Dávidovi. Toto sú Ježišovi predkovia: 2 Abrahám, Izák, Jakob (otec Júdu a jeho bratov), 3 Júda, Fares a Zára (ich matkou bola Tamara), Hezron, 4 Aram, Aminadab, Náson, 5 Salmon, Boaz (syn Rachab), Obed (syn Rút), Jesse, 6 Kráľ Dávid, Šalamún (jeho matka bola ženou Uriáša), 7 Roboám, Abia, Azaf, 8 Jozafat, Jorám, Oziáš, 9 Joatam, Achaz, Ezechiáš, 10 Manases, Amos, Joziáš, 11 Jechoniáš a jeho bratia (v čase odvlečenia do Babylona), 12 Salatiel, 13 Zorobábel (po babylonskom zajatí), Abind, Eliakim, 14 Azor, Sádok, Achim, 15 Elind, Eleazar, Máttam, Jakob. 16 Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna. 17 Od praotca Abraháma po Dávida je to teda štrnásť generácií. Ďalších štrnásť generácií sa vystriedalo od Dávida po babylonské zajatie a od zajatia v Babylone až po Krista zasa štrnásť. Rodokmeň uzaviera Jozef, manžel Márie, ktorej sa narodil Ježiš – Boží Syn. 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No ešte prv, ako sa vzali, vysvitlo, že čaká dieťa. 19 Jozef bol muž prísnych zásad, preto sa rozhodol, že sa s ňou rozíde, ale chcel to urobiť v tajnosti, aby ju nevystavil verejnej potupe. 20 Keď o tom uvažoval, vo sne sa mu zjavil Boží posol a povedal mu: „Jozef, Dávidov syn, neboj sa vziať si Máriu, lebo dieťa, ktoré čaká, splodil Svätý Duch. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. Lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechu. 22 Takto sa splní predpoveď proroka Izaiáša: 23 ‚Počujte, panna bude tehotná a porodí syna. Nazvete ho Emanuel, čo znamená Boh je s nami.‘ “ 24 Keď sa Jozef prebudil, urobil tak, ako mu anjel prikázal, a oženil sa s Máriou. 25 Ale nežil s ňou ako manžel, kým sa jej nenarodil syn, ktorému dali meno Ježiš.