Website too slow? Load as basic HTML.

Job 34

Het Boek

1 Elihu vervolgde zijn toespraak: 2 ‘Luister naar mij, wijze mannen. 3 Onze oren kunnen woorden beoordelen zoals ons gehemelte de smaak van ons voedsel proeft. 4 Zo moeten we ook beoordelen wat goed is en samen uitmaken wat juist is. 5 Job heeft namelijk gezegd: “Ik ben onschuldig, maar God spreekt dat tegen. Hij doet mij onrecht. 6 Ik word een leugenaar genoemd, ook al ben ik onschuldig. Ik onderga een vreselijke straf, terwijl ik toch onschuldig ben.” 7-8 Buiten Job is er niemand die zo aan kwaadsprekerij doet. Hij moet veel met slechte mannen zijn omgegaan, 9 want hij zei: “Het heeft geen zin te leven zoals God het wil.” 10 Luister naar mij, mannen met inzicht. U weet toch dat God niet zondigt, dat de Almachtige geen onrecht doet? 11 Maar Hij vergeldt ieder naar zijn doen en laten. 12 Het is gewoon ondenkbaar dat God verkeerd zou handelen of onrechtvaardig zou zijn. 13 Alleen Hij heeft het gezag over de wereld. 14 Als God zijn Geest zou terugtrekken en zijn adem zou terugnemen, 15 komt er een eind aan al het leven en verandert de mensheid weer in stof. 16 Als u dit maar wilde inzien en naar mijn woorden zou willen luisteren. 17 Zou God kunnen regeren als Hij een afkeer heeft van rechtvaardigheid? Bent u van plan de Almachtige Rechter te veroordelen? 18 Wilt u een oordeel uitspreken over God? Hij zegt toch zelfs tegen edelen en koningen: “U bent waardeloos en onrechtvaardig.” 19 Want het maakt voor Hem geen enkel verschil hoeveel aanzien een mens geniet en Hij maakt geen onderscheid tussen arm en rijk. Hij heeft hen allen gemaakt. 20 In een oogwenk sterven zij, ja, midden in de nacht verdwijnen de machtigen, weggenomen door een hand die niet aan een mens toebehoort. 21 Want God let op het gedrag van alle mensen, Hij ziet alles en iedereen. 22 Geen duisternis is diep genoeg om goddeloze mensen voor zijn ogen te verbergen. 23 Daarom is geen langdurig onderzoek nodig om een mens voor God, de Rechter, te laten verschijnen. 24 Zonder een onderzoek in te stellen, slaat God de hoogstgeplaatsten neer en stelt Hij anderen in hun plaats aan. 25 Hij kijkt naar wat zij doen en in één enkele nacht overvalt Hij hen en slaat vernietigend toe. 26 Hij berecht hen in het openbaar als misdadigers. 27 Want zij weigerden Hem te volgen 28 en waren er de oorzaak van dat het hulpgeroep van de armen tot Hem doordrong. Ja, Hij hoort de kreten van mensen die worden onderdrukt. 29 Als Hij Zich stilhoudt, wie zal daar iets van zeggen? Als Hij Zich niet onthult, wie zal Hem dan zien? Hij handelt op gelijke wijze met een volk als met een enkeling. 30 Zo zorgt Hij ervoor dat er geen tiran aan het bewind komt die het volk in zijn greep houdt. 31 Als iemand tegen God zegt: “Ik ben schuldig en zal mijn straf dragen, maar ik zal geen slechte dingen meer doen. 32 Leer mij wat ik verkeerd heb gedaan, laat het mij zien als ik onrecht deed en ik zal het niet weer doen,” 33 moet God naar uw mening het kwaad dan toch vergelden? U hebt geweigerd u te bekeren. Vertel het ons als u het weet, want u moet hier een uitspraak over doen, niet ik. 34-35 Verstandige mensen zullen het met mij eens zijn als ik zeg: “Job praat als iemand die geen inzicht heeft.” 36 Job verdient het voortdurend op de proef te worden gesteld om de wijze waarop hij tegen God heeft gesproken. 37 Aan al zijn zonden heeft hij ook nog opstandigheid en verwaandheid toegevoegd. Voortdurend heeft hij wat tegen God in te brengen.’