Website too slow? Load as basic HTML.

Titus 2

Český ekumenický překlad

1  Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. 2  Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. 3  Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém 4  a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, 5  byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.  6  Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, 7  a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné, 8  ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.  9  Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, 10  ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.  11  Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem 12  a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku 13  a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 14  On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.  15  Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.