Website too slow? Load as basic HTML.

Acts 3

Český ekumenický překlad

1  Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. 2  Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. 3  Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. 4  Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: „Pohleď na nás!“ 5  Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane. 6  Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“ 7  Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby, 8  vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. 9  A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. 10  Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli a byli u vytržení nad tím, co se stalo. 11  Protože se držel Petra a Jana, všichni se k nim v úžasu sběhli do sloupoví, kterému se říká Šalomounovo.  12  Když to Petr viděl, promluvil k lidu: „Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? 13  Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. 14  Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. 15  Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. 16  A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví – a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima.  17  Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. 18  Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. 19  Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy 20  a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. 21  On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků.  22  Mojžíš řekl: ‚Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já; toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne.‘  23  A ‚každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu.‘  24  Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuela bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. 25  Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi.‘ 26  Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů.“