Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 24

Český ekumenický překlad

1  Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. 2  On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ 3  Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ 4  Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 5  Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6  Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. 7  Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. 8  Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9  Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11  povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12  a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14  A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. 15  Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – 16  tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; 17  kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu; 18  a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. 19  Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 20  Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. 21  Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. 22  A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. 23  Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! 24  Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25  Hle, řekl jsem vám to předem. 26  Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu! 27  Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. 28  Kde je mrtvola, slétnou se i supi. 29  Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. 30  Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31  On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. 32  Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. 33  Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 34  Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. 35  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 36  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. 40  Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41  Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42  Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 43  Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44  Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. 45  Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? 46  Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. 47  Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. 48  Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘ 49  a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, 50  tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, 51  vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.