Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 22

Český ekumenický překlad

1  A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: 2  „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. 3  Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. 4  Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘ 5  Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. 6  Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. 7  Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. 8  Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; 9  jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘ 10  Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.  11  Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. 12  Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. 13  Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ 14  Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“  15  Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. 16  Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. 17  Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?“ 18  Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? 19  Ukažte mi peníz daně!“ Podali mu denár. 20  On jim řekl: „Čí je tento obraz a nápis?“ 21  Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ 22  Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli.  23  V ten den přišli za ním saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz: 24  „Mistře, Mojžíš řekl: ‚Zemře-li někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ 25  U nás bylo sedm bratří. První po svatbě zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru. 26  Stejně i druhý, třetí a nakonec všech sedm. 27  Naposledy ze všech zemřela ta žena. 28  Až bude vzkříšení, komu z těch sedmi bude patřit? Vždyť ji měli všichni!“ 29  Ježíš jim však odpověděl: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží. 30  Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. 31  A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: 32  ‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých.“ 33  Když to slyšely zástupy, žasly nad jeho učením.  34  Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se 35  a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: 36  „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ 37  On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38  To je největší a první přikázání. 39  Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40  Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“  41  Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: 42  „Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“ Odpověděli mu: „Davidův.“ 43  Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví:  44  ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘  45  Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?“ 46  A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.