Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 1

Český ekumenický překlad

1  Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.  2  Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, 3  Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. 4  Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, 5  Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje 6  a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, 7  Šalomoun Roboám, Roboám Abiu, Abia Asafa, 8  Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. 9  Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, 10  Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, 11  Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. 12  Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, 13  Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra, 14  Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, 15  Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, 16  Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.  17  Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.  18  Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. 19  Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 20  Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 22  To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 23  ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. 24  Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 25  Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.