Website too slow? Load as basic HTML.

Mark 3

Český ekumenický překlad

1  Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou. 2  Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali. 3  On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed!“ 4  Pak se jich zeptal: „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?“ Ale oni mlčeli. 5  Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: „Zvedni ruku!“ Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá. 6  Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.  7  Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska, 8  Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. 9  Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. 10  Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. 11  A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ 12  On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali.  13  Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu. 14  Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat 15  a aby měli moc vymítat zlé duchy. 16  Ustanovil těchto dvanáct: Petra – toto jméno dal Šimonovi – 17  Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘, 18 Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského 19  a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil.  20  Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. 21  Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. 22  Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“ 23  Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana? 24  Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. 25  Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. 26  A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, a je s ním konec. 27  Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům.  28  Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. 29  Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“ 30  To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha.“  31  Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel. 32  Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“ 33  Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ 34  Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! 35  Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“