Website too slow? Load as basic HTML.

Mark 16

Český ekumenický překlad

1  Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. 2  Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. 3  Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ 4  Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. 5  Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. 6  Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. 7  Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“ 8  Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.  9  Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. 10  Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. 11  Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. 12  Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. 13  Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili. 14  Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. 15  A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; 18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ 19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.