Website too slow? Load as basic HTML.

Mark 13

Český ekumenický překlad

1  A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pohleď Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!“ 2  Ježíš mu řekl: „Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“  3  Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: 4  „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!“ 5  Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 6  Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a svedou mnohé. 7  Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec. 8  Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.  9  Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. 10  Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. 11  Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. 12  Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. 13  Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.  14  Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost ‘ stát tam, kde být nemá – kdo čte, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; 15  kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal; 16  a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. 17  Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 18  Modlete se, aby to nebylo v zimě. 19  S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. 20  A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. 21  A tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte! 22  Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. 23  Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.  24  Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, 25  hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. 26  A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. 27  Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe.  28  Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. 29  Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 30  Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. 31  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.  32  O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. 33  Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. 34  Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. 35  Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; 36  aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. 37  Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“