Website too slow? Load as basic HTML.

Leviticus 1

Český ekumenický překlad

1  I zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání: 2  „Mluv k synům Izraele a řekni jim: Když někdo z vás přinese dar Hospodinu, přinesete svůj dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu.  3  Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. 4  Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta mu získá zalíbení a zprostí ho viny. 5  Dobytče pak porazí před Hospodinem a Áronovci, kněží, přinesou krev v oběť; krví pokropí dokola oltář, který je u vchodu do stanu setkávání. 6  Stáhne kůži ze zápalné oběti a rozseká oběť na díly. 7  Synové kněze Árona vloží na oltář oheň a na oheň narovnají dříví. 8  Díly, hlavu a tuk narovnají pak Áronovci, kněží, na dříví, které je na ohni na oltáři. 9  Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou a všechno obrátí na oltáři v obětní dým. Tobude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.  10  Jestliže jeho dar pro zápalnou oběť bude z bravu, z ovcí nebo z koz, přivede samce bez vady. 11  Porazí ho před Hospodinem při severní straně oltáře a Áronovci, kněží, pokropí jeho krví oltář dokola. 12  Rozseká oběť na díly i s hlavou a s tukem a kněz to narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. 13  Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou; všechno přinese v oběť a na oltáři obrátí v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.  14  Jestliže jeho darem Hospodinu bude zápalná oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. 15  Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu natrhne hlavu a na oltáři obrátí v obětní dým; jeho krev nechá vykapat na stěnu oltáře. 16  Odstraní vole s vývržkem a pohodí to k východní straně oltáře, kde je popel z tuku. 17  Pak mu kněz natrhne křídla, ale neodtrhne je; a na oltáři je obrátí v obětní dým na ohni ze dříví. To bude zápalná obět; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.