Website too slow? Load as basic HTML.

Jonah 2

Český ekumenický překlad

1  Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. 2  I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl:  3  „V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě.  4  Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily.  5  A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám!  6  Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu.  7  Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože!  8  Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám.  9  Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují.  10  Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!“  11  I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.