Website too slow? Load as basic HTML.

John 17

Český ekumenický překlad

1  Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, 2  stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. 3  A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 4  Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. 5  A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.  6  Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 7  Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; 8  neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal. 9  Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; 10  a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. 11  Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. 12  Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo.  13  Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. 14  Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 15  Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16  Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 17  Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18  Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. 19  Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.  20  Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 21  aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. 22  Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – 23  já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 24  Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. 25  Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. 26  Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“