Website too slow? Load as basic HTML.

Joel 3

Český ekumenický překlad

1  I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.  2  Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.  3  Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.  4  Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.  5  Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.