Website too slow? Load as basic HTML.

Joel 1

Český ekumenický překlad

1  Slovo Hospodinovo, které se stalo k Jóelovi, synu Petúelovu. 2  Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země: Stalo se něco takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? 3  Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení: 4  Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, sežrali brouci, co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť. 5  Vystřízlivějte, opilci, a plačte! Kvílejte, všichni pijani vína, že je vám mladé víno odtrženo od úst. 6  Vždyť na mou zemi vytáhl pronárod mocný a nesčíslný; má zuby lví, tesáky jako lvice. 7  Zpustošil mou vinnou révu, polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil, způsobil, že vinné výhonky zežloutly. 8  Kvílej, jako panna oděná žíněnou suknicí kvílí pro ženicha svého mládí. 9  Obětní dary a úlitby jsou odtrženy od Hospodinova domu; truchlí kněží, sluhové Hospodinovi. 10  Pole je popleněno, truchlí role; je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej. 11  Oráči se hanbí, vinaři kvílejí pro pšenici a ječmen; sklizeň na poli přišla nazmar. 12  Vinná réva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň, všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí. 13  Kněží, opásejte se k naříkání, kvílejte, sluhové oltáře, vejděte, nocujte v žíněných suknicích, sluhové mého Boha, neboť dům vašeho Boha je zbaven obětních darů a úliteb. 14  Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země, do domu Hospodina, svého Boha, a úpějte k Hospodinu. 15  Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího. 16  Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot? 17  Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo. 18  Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží. 19  K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen. 20  Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.