Website too slow? Load as basic HTML.

Genesis 5

Český ekumenický překlad

1  Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. 2  Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).  3  Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. 4  Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery. 5  Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel.  6  Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše. 7  Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery. 8  Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a umřel.  9  Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana. 10  Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery. 11  Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a umřel.  12  Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela. 13  Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery. 14  Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a umřel.  15  Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda. 16  Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery. 17  Všech dnů Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a umřel.  18  Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha. 19  Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery. 20  Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a umřel.  21  Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metuzaléma. 22  A chodil Henoch s Bohem po zplození Metuzaléma tři sta let a zplodil syny a dcery. 23  Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let. 24  I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.  25  Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metuzalém Lámecha. 26  Po zplození Lámecha žil Metuzalém sedm set osmdesát dvě léta a zplodil syny a dcery. 27  Všech dnů Metuzalémových bylo devět set šedesát devět let, a umřel.  28  Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna. 29  Dal mu jméno Noe (to je Odpočinutí). Řekl: „Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem.“ 30  Po zplození Noeho žil Lámech pět set devadesát pět let a zplodil syny a dcery. 31  Všech dnů Lámechových bylo sedm set sedmdesát sedm let, a umřel.  32  Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.