Website too slow? Load as basic HTML.

Genesis 21

Český ekumenický překlad

1  Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. 2  Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. 3  Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. 4  Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. 5  Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil. 6  Tu Sára řekla: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší.“ 7  A dodala: „Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny? A přece jsem mu porodila syna, ačkoli je stár.“  8  Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody. 9  Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač. 10  Řekla Abrahamovi: „Zapuď tu otrokyni i jejího syna! Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem.“ 11  Ale Abraham se tím velmi trápil; vždyť šlo o jeho syna. 12  Bůh však Abrahamovi řekl: „Netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni; poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. 13  Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem.“  14  Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Beeršebské stepi. 15  Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. 16  Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: „Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se.  17  Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. 18  Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ.“ 19  Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. 20  A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučištníkem. 21  Usadil se v Páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země.  22  V té době řekl abímelek a píkol, velitel jeho vojska, Abrahamovi: „Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 23  Proto mi na místě přísahej při Bohu, že neoklameš mne ani mého nástupce a následníka. Milosrdenství, jaké jsem já prokázal tobě, prokazuj i ty mně a zemi, v níž jsi pobýval jako host.“ 24  Abraham tedy řekl: „Jsem hotov přísahat.“ 25  Ale domlouval abímelekovi kvůli studni s vodou, kterou abímelekovi služebníci uchvátili. 26  Abímelek na to odvětil: „Nevím, kdo to udělal. Tys mi to neoznámil a já jsem o tom dodnes neslyšel.“ 27  I vzal Abraham brav a skot a dal abímelekovi. Pak spolu uzavřeli smlouvu. 28  Sedm ovcí ze stáda postavil Abraham zvlášť. 29  Tu se abímelek Abrahama otázal: „Co s těmi sedmi ovcemi, které jsi postavil zvlášť?“ 30  A on řekl: „Sedm ovcí si ode mne vezmi na svědectví, že jsem tuto studni vykopal já.“ 31  Proto se to místo nazývá Beer-šeba (to je Studně přísahy), že tam oba přísahali. 32  Po uzavření smlouvy v Beer-šebě se abímelek a píkol, velitel jeho vojska, hned navrátili do pelištejské země. 33  A Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Boha věčného. 34  Abraham pobyl v pelištejské zemi jako host mnoho dní.