Website too slow? Load as basic HTML.

Genesis 11

Český ekumenický překlad

1  Celá země byla jednotná v řeči i v činech. 2  Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. 3  Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. 4  Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ 5  I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. 6  Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 7  Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ 8  I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. 9  Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. 10  Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě. 11  Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery. 12  Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha. 13  Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery. 14  Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera. 15  Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery. 16  Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega. 17  Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery. 18  Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa. 19  Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery. 20  Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga. 21  Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery. 22  Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora. 23  Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery. 24  Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha. 25  Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery. 26  Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana. 27  Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota. 28  Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru. 29  Abram a Náchor si vzali ženy: žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky. 30  Sáraj však byla neplodná, neměla dítě. 31  I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam. 32  Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel.