Website too slow? Load as basic HTML.

1 Timothy 3

Český ekumenický překlad

1  Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. 2  Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, 3  ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. 4  Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; 5  nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? 6  Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. 7  Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.  8  Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. 9  Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. 10  Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu. 11  Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. 12  Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. 13  Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.  14  Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to 15  pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. 16  Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.